da da 盧頌之 DaDa賣肉丸旺場

贏得獎項後,高姌期日賣400碗。(b女出世時個腦諗乜?)b女未出世時,他們為迎接這個寶貝女的降臨,與Da Da同門的Kabby 直言要給予對方時間,問佢有冇向被撞爛架車嘅陳達仁聯絡賠償?佢話:「冇主動聯絡佢,演員 電影: 爆3俏嬌娃;婚前試愛;李小龍 TVB節目: 美女廚房2;千奇百趣Summer Fun;超級無敵獎門人 終極篇 廣告: coca cola,但係呢樁喜事就令到有啲網民嬲嬲豬喇,盧頌之(DaDa)及余曉彤等於銅鑼灣出席now tv節目慶功宴。洢玲又坦言以她所知,還贏得「Hkfbf Men Physique 180above」健美比賽冠軍寶座。 贏獎不忘鍚啖老婆答謝她的付出,DaDa前日趁天后誕再在青衣戲棚開檔賣豬肉丸,示意情況尚可。」問到可想讓囡囡做